Stikkordsliste

Detaljprosjektering – Innenfor alle våre fagområder utfører vi detaljprosjektering som danner grunnlaget for hvordan et prosjekt skal gjennomføres. Metodikk vil være noe ulik fra tjeneste til tjeneste, men felles for alle våre oppdrag er at grundige beregninger og analyser ligger til grunn for alle vurderinger og valg. Vi leverer samsvarserklæring for alle våre prosjekterte anlegg.

Avdeling for kraftledning gjør mekaniske beregninger av liner, armatur, fundament og master i stål, kompositt, aluminium, tre og limtre. Detaljprosjektering utføres blant annet i PLS-Cadd, PLS-Tower, PLS-Pole, ProLIN, SAP 2000, Autocad, Mathcad og egenutviklede program.

Vi utfører også elektromekanisk design, herunder vurderinger av magnetfelt og krypestrømvei avhengig av forurensingsgrad, coronaeffekt og spenningskoordinering. Tegninger utarbeides i Tekla og AutoCad, blant annet med egenutviklede komponenter for effektiv modellering av stålmaster i Tekla.

Avdeling for energirådgivning gjennomfører detaljprosjektering med beregninger i Paladin Designbase og egne programmer. Vi gjør elektriske beregninger av transformatorer, 0-punktstransformatorer, jordslutningsspoler, reaktorer, bryteranlegg og kondensatorbatterier.

Avdeling for transformatorstasjoner detaljprosjekterer kabel- og apparatanlegg basert på opptegning i 2D Autocad eller 3D Tekla Structures. Det gjøres vurdering av optimale lineføringer, og kontroll av krav til forskriftsmessige avstander. Detaljprosjektering innebærer lastberegninger som vind, is, kortslutning for skinner, simplex, duplex eller triplexliner. Lineberegninger gjøres i Prolin/ PlsCadd.

Mekaniske beregninger av stålkonstruksjoner gjøres i SAP2000 og Idea Statica. Produksjonsunderlag for stålkonstruksjoner utarbeides i 2D Autocad/ 3D Tekla Structures. Vi lager også armaturtegninger og utfører dimensjonering basert på krypestrømsveg og mekaniske belastninger. Vi gjør også mengdeberegninger og spesifikasjoner for bygging.

For bygg og stasjonsområde gjøres stabilitets- og styrkeberegninger for fundament. 2D- og 3D-byggetegninger i Autocad/ Tekla Structures benyttes for grunnarbeid og betong, inklusive situasjonsplan, fundamentering, drenering, kabelføringer, jordingsnett og mindre tilkomstveger. Utforming av betongceller for transformator/spole/reaktor. Mengdeberegninger og spesifikasjoner for bygging iht. NS3420.

Forprosjekt – I et forprosjekt vurderer vi valg av ledningstrasé og optimal plassering av stasjonsanlegg. Dette gjøres basert på kartmateriell, offentlige registre, klimalaster, transportforhold, grunnforhold, skredfare, flomfare, samt sikkerhet i byggetid og drift. Vi har gode samarbeidspartnere for vurdering av skred og geoteknikk. Vanlige hjelpemidler er ArcGis og PLSCadd.

Grunneieravtaler – Vi utarbeider grunneieravtaler, arealberegninger, kart og vederlagsberegninger.

Høyspenning industrianlegg – Vi har lang erfaring med planlegging og prosjektering av energikrevende industrianlegg. Det innebærer alt fra konsekvens- og kapasitetsutredninger til miljøundersøkelser og detaljprosjektering.

Innovasjon – Vi er en pådriver for nye løsninger og blir mye brukt som kvalitets- og sikringsledd i utviklingen av nytt utstyr.

Jordingsstudier – Vi gjennomfører jordingsstudier og utarbeider jordingsrapport for overføringsforbindelser og stasjonsanlegg. Analyser gjennomføres i Paladin Designbase iht. NEK 440:2015, NEK 445:2016 og eventuelt REN som eget krav fra kunden.

Jordkabel – I forbindelse med planlegging og prosjektering av jordkabler, bistår vi med optimalisering av trasévalg og grøftesnitt mtp. overføringskapasitet og stedsmessige forhold.

Kabel i luft – Ved føring av kabel i luft på stålstrukturer utfører vi mekanisk dimensjonering som følge av laster på grunn av kortslutning, egenvekt og termisk utvidelse. Vi tegner ut stålstrukturer basert på nødvendig klamring, bøyeradius og tilgjengelighet for montasje, og stabilitetsberegner og tegner ut fundament. Vi gjør også vurdering av jordingsmessige forhold. Vi bistår også med oppfølging i byggeperiode med stedstilpassede tiltak.

Landmåling – Vi har egne, svært erfarne landmålere for utsetting av masteplasser, profilering på masteplass og kontroll av kritiske terrengpunkt ved hjelp av totalstasjon. Vi utarbeider kart, og landmålerne foretar også vurdering av grunnforhold, sikkerhet og av transportalternativer.

Vi tilbyr også spesialtjenester som kontroll av utført linestrekk, pilhøyde for spesialspenn, koordinatfesting av punkter for input til beregningsprogrammer etc.

Landmåling benyttes også for vurderinger av optimal plassering av transformatorstasjoner. Vurderingene gjøres basert på grunnforhold og massebalanse. Kompetansen benyttes også for vurdering av fundamenteringsmetode – plater på mark, grunnmur eller peling.

Kontroll av sluttdokumentasjon – Vi bidrar med oppdatering av teknisk dokumentasjon iht. endringer under byggeprosess.

Masteplassutsetting – Utsetting av peler for masteplassering. Til dette brukes det GPS og/eller totalstasjon.

Konkurransegjennomføring – Vi gjennomfører anbudskonkurranser med både forespørsel, evaluering, forhandlinger og kontrakt. Vi sørger for at Loven om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften følges. KGV-verktøy – Tend Sign. Når det er aktuelt følger vi også opp leveranse fra bestilling til FAT.

Kontrollmålinger – Nøyaktig innmåling av terreng, master, linehøyder etc. For å verifisere at underlaget er riktig. Innmåling gjøres med bruk av GPS, totalstasjon og/eller laserskanner.

Laserskanning – Ett uvurderlig verktøy ved innhenting av store mengder data, som f.eks maste- og linedata på transformatorstasjoner. Samt at det enkelt kan hentes ut nye målinger uten behov for ytterligere turer ut i felt.

Med laserskanning lages en punktsky som ved behov kan brukes til å lage 3D-modeller med ønsket detaljnivå. En punktsky kan bestå av flere millioner punkter der alle punktene har x-,y-, og z-koordinater, punktskyene kan brukes til å lage en terrengmodell som igjen brukes til prosjektering av linetraseer, massebalanse, byggegroper mm.

Jøsok bruker til dette formålet en Trimble SX12 med en rekkevidde på opptil 600m.

Masseberegning – Oppmåling og beregning av volum på masser som skal flyttes for bruk i planering, midlertidig eller permanent lagring. Til dette brukes integral- og/eller tverrprofilmetoden i Gemini terreng.

Kartografi – Læren om å lage og bruke kart. Det er en kunst å lage kart som enkelt videreformidler ett budskap på en forståelig måte, uavhengig av om man snakker med grunneiere eller entreprenører. Vi bruker kart til å fremstille innsamlet data fra felt, forskjellige digitale kartdatabaser og forvaltningen.

Kartene fremstilles i ArcGis Pro, ett kartprogram med utallige funksjoner og norske tilpasninger.

Grunneierkontakt – Person ansvarlig for kontakten med grunneiere i planlegging-, prosjektering- og evt. anleggsperiode.

Grunnavtale – Avtale mellom nettselskap og grunneier for bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg.

Bonitering/grunnvurderinger – Måling av dybde til fjell med lett eller tungt boniteringsutstyr. Brukes for å bestemme fundamenteringsmetode for master og konstruksjoner, samt underlag for masseberegning.

Terrengmodell – 3D-modell av terrenget. Kan inkludere master, liner og konstruksjoner i tillegg til vegetasjon. Kartverket har gjennom prosjektet «Nasjonal detaljert høgdemodell» samla inn høgdedata for heile Norge som kan benyttes til produksjon av terrengmodeller. Som supplement til disse målingene bruker vi laserskannere for mer detaljer.

Mulighetsstudie – Innenfor energirådgivning innebærer en mulighetsstudie en screening av nettalternativer basert på teknisk gjennomførbarhet og økonomiske vurderinger. Den inkluderer utarbeidelse av fagrapporter som underlag til myndighetsbehandling.

Mulighetsstudier omfatter ofte vurderinger av oppgradering eller nybygging av kraftledningsanlegg, kabelanlegg, transformatorstasjoner eller en kombinasjon av disse.

For oppgradering/ nybygg av en kraftledning, et kabelanlegg eller plassering av en ny transformatorstasjon vurderes byggbarhet. Dette er avhengig av klimalaster, terreng og miljø, transportmuligheter, krysning og nærføringer til annen infrastruktur, overholdelse av forskriftsmessige krav, mulighet for utkoblinger, sikkerhet ved bygging etc. Vi gjør tekniske og økonomiske vurderinger for valg av mastetyper og liner og plassbehov basert på forskriftskrav og omfattende erfaring fra en lang rekke tidligere prosjekter. Risikovurdering utføres etter FEF 2006 §2-2.

En mulighetsstudie for oppgradering av transformatorstasjoner innebærer en vurdering av tilstanden til eksisterende stasjon. Vi ser da både på betong, stål og apparater, samtidig som vi gjør en vurdering av mulige tiltak ved rehabilitering/ utvidelse. Vi vurderer også aktuelle løsninger mtp. plassbehov, og ser blant annet på overholdelse av forskriftsmessige avstander etter dagens krav. Vi gjør en samlet vurdering av optimal stasjonsutforming tilpasset sted og kostnader.

Myndighetsbehandling – Forelegging, konsesjonssøknader og Detaljplan
Myndighetsbehandling er en sentral og viktig del av det vi gjør. Etter godkjent områdekonsesjon utarbeider vi forelegging til offentlige myndigheter etter eget oppsett. Vi har også informasjonsmøter med grunneiere og offentlige etater.

En sentral del av dette arbeidet er konsesjonsbehandling. Vi utarbeider konsesjonssøknad etter NVEs mal og holder informasjonsmøter med grunneiere og offentlige etater. Vi har gode samarbeidspartnere innen kulturminner og biologisk mangfold. Vi utarbeider også fagrapporter for input til konsesjonssøknad.

Vi utarbeider Miljø-, transport- og anleggsplan (Detaljplan) i samsvar med NVEs veileder.

Nettilknytning – I henhold til gjeldende bransjenorm utreder vi kapasitet i strømnettet, planlegger og prosjekterer optimale løsninger, hvor både naturgitte forutsetninger og miljøbelastning kartlegges.

Oppfølging i byggeperiode – Vi bistår ofte netteier som rådgiver i byggeprosessen. Dette innebærer at vi kvalitetssikrer både materiell og arbeid, samt bistår med FAT av for eksempel transformatorer, spoler, reaktorer og bryteranlegg. Vi bistår i byggemøter, stedstilpasser prosjektert underlag, og bidrar i sluttkontroll og overtagelsesprotokoll. Vi har også erfaring med byggeledelse.

Sjøkabel – Vi har lang erfaring med utredning, dimensjonering og planlegging av både veksel- og likestrøms sjøkabler over korte og lengre distanser.

Systemanalyser – Vi gjennomfører analyser på eksisterende nett for å undersøke kapasitet i forhold til nytt behov. Analyser gjennomføres i Paladin Designbase. Resultater vil/ kan brukes for å identifisere behov for nettforsterkninger.

Tariffering og anleggsbidrag – Vi utarbeider prognoser for marginaltapssatser for uttakskunder og produksjonsenheter. Dette gjennomføres i Paladin Designbase basert på kundens statistikk for forbruk/produksjon. Vi gjør også beregning av anleggsbidrag iht. «Forskrift om kontroll av nettvirksomheter». Vi gjør vurderinger av radielt og masket nett, effektmessige og geografiske fordelinger.

Tilstandskontroll – En tilstandskontroll innebærer en vurdering av resterende levetid på ledninger, master og andre komponenter. Vi gjør også lønnsomhetsvurderinger og sammenligner blant annet nybygg med rehabilitering. I noen tilfeller vil også vurdering av strakstiltak for å tilfredsstille forskrifter og for å redusere eventuell fare for havari være aktuelt. I våre tilstandskontroller benyttes både droner og mastetoppbefaringer.

Teknisk/ økonomiske studier – Basert på identifiserte muligheter/ alternativer for å imøtekomme kundens behov etablerer vi aktuelle sammenligningsgrunnlag. Dette baseres på anleggskostnader og fremtidige løpende kostnader som drift/vedlikehold og overføringstap.

Traséplanlegging – Traséplanlegging utføres i PLS-CADD ved hjelp av terrengmodeller. Et forprosjekt definerer en trasé med tiltenkte masteplasser, og modell oppdateres senere i henhold til landmålingsdata. PLS-CADD brukes til å prosjektere trasé og sikre at prosjekteringen er i henhold til blant annet Forskrift om elektriske forsyningsanlegg og NEK445. I PLS-CADD legges all relevant data inn for at output kan brukes i andre analyseprogram, og bidrar til en høy nøyaktighet i videre detaljprosjektering.

Jøsok Prosjekt har et stort erfaringsgrunnlag for å kunne utlede og anbefale forskjellige alternativer for løsning på en kraftlinje. Selv om prosjektering utføres ved hjelp av terrengmodell, bør terreng og masteplasser kontrolleres. Våre landmålere benytter GPS-basert landmålerutstyr, laserbaserte totalstasjoner med og uten prisme, og teodolitter. I prinsippet kan vi dermed utføre alle typer landmålingsoppdrag. Våre landmålere utfører også traséplanlegging, hvilket gir en god samhandling mot prosjektingeniør i oppdragene.

Tredjeparts verifikasjon – Vi opererer ofte som uavhengig tredjepart i verifisering av valgte løsninger. Det handler både om kapasitets- og løsningsberegninger, men også om foreslått løsning er i henhold til gjeldende regelverk.

Visualisering/ BIM – Ved hjelp av verktøy som PLS-Cadd, PLS-Tower, PLS-Pole, fotografier, Blender og Gimp visualiserer vi fremtidige kraftledninger. Alternativt kan dette også gjøres ved hjelp av PLS-Cadd og terrengmodell.

Transformatorstasjoner/koblingsstasjoner visualiseres ved hjelp av 2D prinsippskisser, men vi lager også 3D-modeller av apparatanlegg og bygninger ved hjelp av Tekla Structures + Revit ved underleverandører. Plassering i terrengmodell gjøres i Gemini Terreng. Vi leverer også input til samordningsmodeller for stasjonsanlegg.