Kraftledning

Jøsok har i 50 år vært med å planlegge, prosjektere og dimensjonere det norske kraftledningsnettet. Vi har kompetanse og erfaring med mekanisk og elektromekanisk dimensjonering av kraftledningsanlegg på alle spenningsnivå fra 11-420 kV.

Rent visuelt kan kraftledninger se ut som enkle anlegg, men de er i realiteten et produkt av en kompleks prosess. I forkant av en oppgradert eller nybygget kraftledning er det utført grundige samfunnsøkonomiske analyser. Ledningstrasé og mastetyper er vurdert opp mot terreng, natur- og miljøbelastning, estetikk, synlighet og grunneieres interesser. I tillegg skal tilkomst og sikkerhet ved bygging og fremtidig drift og vedlikehold kunne ivaretas.

For å følge et kraftledningsprosjekt helt fra mulighetsstudie via detaljprosjektering til ferdig bygget anlegg, kreves kompetanse innen elektro, landmåling og konstruksjonsteknikk. Hos Jøsok er alle disse fagområdene samlet under ett tak, og gir oss den tverrfagligheten vi mener er helt avgjørende for å kunne levere produkter av høy kvalitet.

Vår kompetanse

Vi har lang erfaring med gjennomføring av komplette kraftledningsprosjekter, fra planlegging og prosjektering til anbudsprosess og selve byggeperioden med oppfølging og kontroll, samt sluttdokumentasjon ved ferdigstillelse. Vi har også kompetanse på oppgradering av eksisterende kraftledningsanlegg. Fellesnevneren for våre prosjekter er praktisk gjennomførbarhet og lang levetid.

Vi utfører alt fra mulighetsstudier og økonomiske analyser til trasévalg, mastedesign og detaljprosjektering. Vi beregner krefter som følge av ledningsstrekk og klimapåkjenninger, og utfører komplett dimensjonering av fundamentering og master helt ned på boltenivå. De fleste mastekonstruksjoner utføres i stål, tre eller kompositt, men vi har også erfaring med bruk av andre materialkvaliteter. Vi leverer komplette prosjekter med arbeidstegninger for bygging, og designer selv master i 2D og 3D ned til minste detalj. Jøsok har bidratt med innovative mastekonstruksjoner som brukes i bransjen i dag.

Tjenester