Energirådgivning

For å planlegge fremtidens elektriske infrastruktur må man kjenne og forstå kompleksiteten i energimarkedet. Optimale løsninger krever en helhetlig tilnærming, hvor variabler som fremtidige energibehov, naturinngrep, miljø og kostnader blir grundig analysert og vurdert. Økende etterspørsel og knapphet på ren, elektrisk energi, gjør planleggingen av slik infrastruktur stadig viktigere.

Jøsok har jobbet med elektrifisering, det som vi i våre dager omtales som det «grønne skiftet», siden 1974 og har spisskompetanse på elektrisk infrastruktur. Våre ingeniører ser ikke bare detaljene, men helheten i kraftsystemet. Det betyr at vi ikke bare ser på løsningsalternativene i et bredt teknisk perspektiv, vi gjør også grundige økonomiske vurderinger av de ulike alternativene. I bunnen for alle våre vurderinger ligger derfor en samfunnsøkonomisk tilnærming, hvor både nåtidens og fremtidens behov blir grundig analysert og vurdert.

Vår kompetanse

Vår avdeling for energirådgivning kommer som regel tidlig inn i prosjektene. Energirådgiverne er ofte de som gjør innledende utredninger knyttet til aktuelle problemstillinger både når det gjelder kraftledninger, kabelanlegg og transformatorstasjoner. Det kan være utredninger om alt fra lastflyt og økonomi til optimalisering, valg av trasé og konsesjonssøknader.

Tjenester